Consulta pública prèvia per a la modificació del Reglament de la Mesa pel dret a l'Habitatge de Menorca

     Data de publicació: 24/02/2020   |   Termini per realitzar les aportacions: 10/03/2020

Consulta pública prèvia per a la modificació del Reglament de la Mesa pel dret a l'Habitatge de Menorca

Data de publicació: 24/02/2020   |   Termini per realitzar les aportacions: 10/03/2020

El Departament de Serveis d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del Consell Insular de Menorca considera necessari iniciar el procediment per modificar el Reglament de la Mesa pel dret a l'Habitatge de Menorca.

Amb caràcter previ a l'inici de la modificació del Reglament de què es tracta, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i sense perjudici dels futurs tràmits d'audiència i informació públiques en relació amb el projecte normatiu en què, si escau, es concreti la proposta, es demana l'opinió pública de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades pel reglament per si consideren adient manifestar el seu parer sobre els aspectes següents:

1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

- Actualitzar i determinar les funcions, la composició, l'organització i el règim de funcionament de la Mesa pel dret a l'Habitatge de Menorca, que pretén ser l'òrgan col·legiat creat específicament per a coordinar les polítiques i els programes que duen a terme les administracions, entitats socials i altres organismes públics i privats en matèria d'accés a l’habitatge i de l’exclusió residencial a l'illa de Menorca.

- Establir un marc general i permanent de relació en matèria d'accés a l’habitatge, en el desenvolupament de la qual, a l'illa de Menorca, hi participen diverses entitats territorials.

2. Necessitat i oportunitat de l'aprovació

- Donar compliment a l'article 50 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que disposa que, sempre que sigui possible, les decisions relatives al sistema de serveis socials s'han de prendre amb la participació de la ciutadania. També assenyala que la finalitat de la participació és integrar la deliberació entre les administracions i els diversos actors de la societat civil en els processos de presa de decisions, amb la finalitat de millorar el sistema de serveis socials i enfortir el capital social.

- Donar compliment al compromís del Consell Insular de Menorca amb la implicació de la societat civil en la governança dels afers públics, que es materialitza a través del seu reglament de participació ciutadana, que regula la naturalesa, l'organització, les funcions i el funcionament dels consells sectorials i altres òrgans col·legiats.

3. Objectius de la norma

- Promoure i facilitar la participació social en matèria d’accés a l'habitatge i d’exclusió residencial a l'illa de Menorca.

- Disposar d'un espai d'interlocució per definir i projectar la cooperació, col·laboració, coordinació i informació mútua entre tots els membres que participen en la Mesa pel dret a l'Habitatge de Menorca.

- Establir mecanismes d'informació i col·laboració sobre les polítiques en matèria d'accés a l’habitatge, així com sobre assumptes d'interès comú en la matèria.
4. Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

- S'han descartat alternatives no reguladores, atès que els òrgans col·legiats amb funcions, entre d'altres, de proposta i coordinació, s'han de crear mitjançant una norma específica (article 19.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la CAIB).


Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’article 133.1 de la LPACAP, amb relació al 83.2 del mateix text legal, es realitza una consulta pública, mitjançant la publicació a la pàgina web del Consell Insular de Menorca, i durant un termini de 15 dies naturals, a fi que a la ciutadania i les organitzacions o associacions previstes a l’article 133.2 de la LPACAP, que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte puguin manifestar les seves opinions i suggeriments sobre els aspectes anteriorment assenyalats o qualsevol altre relacionat amb el Reglament que es pretén elaborar.


Formulari
 
AportacionsConfirmació
   
Aportacions
DNI:
Nom i llinatges:
Municipi:
Email:
Descripció de les propostes/aportacions:
Document adjunt:  

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca