Consulta pública prèvia sobre la regulació dels criteris d’autorització dels centres d’atenció infantil fins els 3 anys

     Data de publicació: 21/10/2019   |   Termini per realitzar les aportacions: 05/11/2019

Consulta pública prèvia sobre la regulació dels criteris d’autorització dels centres d’atenció infantil fins els 3 anys

Data de publicació: 21/10/2019   |   Termini per realitzar les aportacions: 05/11/2019

La Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2018, arran del debat d’un text d’una proposició no de llei, va instar al Govern de les Illes Balears i els consells insulars a impulsar una comissió tècnica de treball per tal d’elaborar un document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels infants menors de tres anys. Alhora, es va instar que, amb aquest document marc, els consells insulars duguessin a terme el desenvolupament necessari, tant de planificació com normatiu, d’acord amb les competències atribuïdes per l’Estatut d’autonomia.

L’objectiu del Reglament, objecte de la consulta prèvia, és regular els criteris de qualificació quant als professionals, ràtios de la plantilla de personal, infants per unitat, i sobre qüestions de les condicions dels espais, educatives o de caire sanitari.

D’acord amb el que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d’ara endavant LPACAP, s’haurà de realitzar una consulta pública prèvia "amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la que es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores"

Així mateix, l’article 133.2 de la LPACAP estableix que "sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text en el portal web corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, podrà també recaptar-se directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte".

La LPACAP no estableix cap termini per a aquest tràmit, però, per analogia amb la seva regulació per a l’Estat, segons indica l’article 26.2 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, en la redacció donada per la disposició final 3a de la Llei 40/2015, podria ser durant un termini de quinze dies naturals.

Així, des del Departament de Benestar Social es considera necessària la regulació dels criteris d’autorització dels serveis d’atenció infantil per a la cura i atenció d’infants fins els 3 anys.

Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’article 133.1 de la LPACAP, amb relació al 83.2 del mateix text legal, es realitza una consulta pública, mitjançant la publicació a la pàgina web del Consell Insular de Menorca, i durant un termini de 15 dies naturals, a fi que la ciutadania i les organitzacions o associacions previstes a l’article 133.2 de la LPACAP, que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte, puguin manifestar les seves opinions i suggeriments sobre els aspectes anteriorment assenyalats o qualsevol altre relacionat amb el Reglament que es pretén elaborar.


Formulari
 
AportacionsConfirmació
   
Aportacions
DNI:
Nom i llinatges:
Municipi:
Email:
Descripció de les propostes/aportacions:
Document adjunt:  

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca