Consulta pública prèvia sobre la cartera insular de serveis socials del Consell Insular de Menorca i altres ens públics dependents

     Data de publicació: 02/04/2019   |   Termini per realitzar les aportacions: 17/04/2019

Consulta pública prèvia sobre la cartera insular de serveis socials del Consell Insular de Menorca i altres ens públics dependents

Data de publicació: 02/04/2019   |   Termini per realitzar les aportacions: 17/04/2019


Després de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, LPACAP, s’han establert nous requisits per a l’aprovació de disposicions de caràcter general, com són els Reglaments.

D’acord amb el que preveu l’article 133.1 LPACAP, s’haurà de realitzar una consulta pública prèvia: «Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, se substanciarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la que es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.»

Així mateix, l’article 133.2 LPACAP estableix: «Sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti els drets i interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el text en el portal web corresponent, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Així mateix, podrà també recaptar-se directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte.»

L’LPACAP no estableix cap termini per a aquest tràmit, però, per analogia amb la seva regulació per a l’Estat, segons indica l’article 26.2 de la Llei 50/1997, en la redacció donada per la disposició final 3a de la Llei 40/2015, podria ser durant un termini de quinze dies naturals.

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials (BOIB núm. 89 de 18/06/2009), LSSIB al seu article 24 estableix:

«1. La cartera de serveis socials és l’instrument que determina el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials, incloent-hi totes les prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques.

2. Cada administració competent ha de redactar la seva cartera de serveis socials en el marc de la distribució de competències vigent, les quals s’han de coordinar en el marc de la Conferència Sectorial.

3. La cartera de serveis socials ha de definir cada tipus de prestació, la població a la qual va destinada, l’establiment o l’equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i les ràtios del personal professional de l’equip i els estàndards de qualitat. En tots els casos, ha de garantir l’accés a les prestacions amb el suport de l’administració, tenint en compte criteris de progressivitat en la renda i les necessitats de les persones usuàries.

4. Les prestacions garantides són exigibles com a dret subjectiu d’acord amb el que estableix la cartera de serveis socials, que ha d’incloure, almenys, la necessitat d’una valoració professional prèvia i d’una prova objectiva que n’acrediti la necessitat.

5. L’accés a les prestacions no garantides es fa d’acord amb el que estableix la cartera de serveis socials i d’acord amb els crèdits pressupostaris assignats, i aplicant-hi els principis objectius de prelació i concurrència.

6. La persona usuària pot haver de participar en el pagament del cost de les prestacions que comportin substitució de la llar, alimentació, vestit, neteja de la llar i allotjament, d’acord amb el que estableix el títol VI i amb els criteris que fixen la cartera de serveis socials i la normativa aplicable.

7. La cartera no preveurà mai una rebaixa de les prestacions i dels serveis atorgats als ciutadans en el moment de l’aprovació de la llei, ni una minva en el finançament dels consells insulars i ajuntaments per a la seva aplicació.»

Així mateix, l’article 27 (Carteres de serveis socials d’àmbit insular i local) de la LSSIB estableix:

«1. Els consells insulars han d’establir les seves carteres de serveis socials, el contingut de les quals ha de ser complementari i addicional del de la cartera bàsica que aprovi el Govern de les Illes Balears.

2. Les entitats locals poden establir les seves carteres de serveis, el contingut de les quals ha de ser complementari i addicional del contingut de les que aprovin el Govern de les Illes Balears i els consells insulars.»

Des del Departament de Benestar Social i Família, després de consultar amb els propis serveis i amb els serveis socials dels ens públics dependents (Consorci Sociosanitari de Menorca i Fundació de persones amb discapacitat de Menorca), i amb la voluntat de ordenar i clarificar els serveis socials que es presten en l’àmbit competencial insular del Consell Insular de Menorca i l’abast concret de cadascun d’ells, així com, els perfils d’usuaris potencials als quals van destinats aquests serveis, i les prestacions i ràtios professionals dels mateixos, el Consell Insular de Menorca posa a la consideració de la participació ciutadana i dels sectors afectats la necessitat de regular la Cartera de Serveis Socials insular del Consell Insular de Menorca i altres ens públics dependents, amb la finalitat que puguin fer les aportacions que creguin oportunes i/o necessàries per tal d’oferir uns serveis eficients, eficaços i de qualitat.

Per tot això, i d’acord amb el que preveu l’article 133.1 LPACAP, en relació amb el 83.2 del mateix text legal, es realitza una consulta pública, mitjançant la publicació a la pàgina web del Consell Insular de Menorca, i durant un termini de 15 dies naturals, a fi que la ciutadania i les organitzacions o associacions previstes a l’article 133.2 LPACAP que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte, puguin manifestar les seves opinions i suggeriments sobre els aspectes anteriorment assenyalats, o qualsevol altre relacionat amb el Reglament que es pretén regular.


Formulari
 
AportacionsConfirmació
   
Aportacions
DNI:
Nom i llinatges:
Municipi:
Email:
Descripció de les propostes/aportacions:
Document adjunt:  

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca