Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració del Reglament del CIM per a l'expedició de llicències d'autotaxi (Tancat)

     Data de publicació: 19/10/2018   |   Termini per realitzar les aportacions: 30/11/2018

Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració del Reglament del CIM per a l'expedició de llicències d'autotaxi (Tancat)

Data de publicació: 19/10/2018   |   Termini per realitzar les aportacions: 30/11/2018

La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 28-6-2014) estableix en els seus arts. 49 b i 73.1 que el servei de taxi s'ha de prestar amb vehicles de turisme amb una capacitat màxima de fins a set places, comptant la de la persona que condueix.

L’art. 3 del Decret 56/2016, de 16 de setembre, de desplegament de la Llei 4/2014, de 20 de juny, (BOIB núm. 118, de 17 de setembre de 2016), autoritza els òrgans que tenen encomanada la gestió dels transports terrestres (Consell Insular de Menorca) a determinar, mitjançant la disposició administrativa oportuna, els requisits necessaris per a l’expedició de les llicències d’autotaxi per als vehicles de set places, inclosa la de la persona que condueix.

El Consell Insular de Menorca té la intenció d’elaborar la disposició administrativa esmentada per tal d’homogeneïtzar el servei de transport públic de viatgers en vehicles de turisme en l’àmbit insular de Menorca.

Amb caràcter previ, d'acord amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recollir aportacions addicionals que puguin fer-hi altres persones o entitats, es publica el text de la iniciativa:

REGLAMENT DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PEL QUAL ES DETERMINEN ELS REQUISITS PER A L'EXPEDICIÓ DE LES LLICÈNCIES D'AUTOTAXI PER A VEHICLES DE FINS A SET PLACES, INCLOSA LA DE LA PERSONA QUE CONDUEIX, A L'ILLA DE MENORCA

Article 1. Àmbit d’aplicació

A partir de l’entrada en vigor d’aquest reglament, els ajuntaments de l’illa de Menorca, en l’exercici de les seves competències, poden expedir llicències municipals d’autotaxi a vehicles de fins a set places, inclosa la de la persona que condueix.

Article 2. Requisits

Els requisits per a l’expedició de les llicències d’autotaxi per a vehicles de fins a set places, inclosa la de la persona que condueix, a l’illa de Menorca, són els següents:

a) Han de ser vehicles fabricats i concebuts per al transport de fins a set viatgers, inclosa la persona que condueix, i han de tenir la classificació de turisme.

b) Els vehicles han de venir de fàbrica amb set seients instal·lats en l’habitacle del vehicle i amb un espai, separat o no de l’habitacle, reservat a maleter. En cap cas es pot ocupar l’espai del maleter amb la utilització o la instal·lació d’un seient plegable o una cistella de transport

c) En el cas de vehicles adaptats per al transport de persones amb mobilitat reduïda, els vehicles han de tenir la classificació de turisme i poden ser vehicles de fins a nou places, comptant la de la persona que condueix, dues de les quals han de quedar reservades per a l’ancoratge de la cadira de rodes. No s'hi poden transportar més de set persones, comptant la persona que condueix el vehicle.

d) Els vehicles dedicats a l’activitat d’autotaxi també han de complir els requisits sobre condicions de seguretat, capacitat, antiguitat màxima, confort i prestacions adequades al servei que determinin les ordenances municipals aplicables.

e) Els que els ajuntaments considerin necessaris, en els seus àmbits territorials respectius.

Article 3. Tarifes

Els ajuntaments han d'aplicar als vehicles de fins a set places, inclosa la de la persona que condueix, amb llicència municipal d’autotaxi el règim tarifari autoritzat.

Article 4. Modificació d'ordenances

Els ajuntaments de l’illa de Menorca han de modificar les seves ordenances corresponents per tal d’adaptar-les a aquesta disposició.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquesta qüestió a través del Portal de Participació Ciutadana, fins al 30 de novembre de 2018 i de forma telemàtica emplenant el formulari següent:


Formulari
 
AportacionsConfirmació
   
Aportacions
DNI:
Nom i llinatges:
Municipi:
Email:
Descripció de les propostes/aportacions:
Document adjunt:  

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca