Consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració del reglament de funcionament del Servei d’Inclusió Social per a persones sense llar de Menorca (Tancat)

Data de publicació: 02/08/2018   |   Termini per realitzar les aportacions: 17/08/2018

El Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania sobre la proposta d'elaboració del Reglament del Servei d’Inclusió Social per a persones sense llar de Menorca perquè les persones i les organitzacions més representatives en l’àmbit de l'habitatge social puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l'efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:
1. Els problemes que es pretenen solucionar amb aquesta reglamentació.
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
3. Els objectius del Reglament
4. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.


DESCRIPCIÓ DE LA CONSULTA PÚBLICA:

El Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del Consell Insular de Menorca considera necessari iniciar el procediment per per elaborar el Reglament del Servei d’Inclusió Social per a persones sense llar de Menorca.

Amb caràcter previ a l'inici de l’expedient de creació d’aquest servei, d'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i sense perjudici dels futurs tràmits d'audiència i informació públiques en relació amb el projecte normatiu en què, si escau, es concreti la proposta, es demana l'opinió pública de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades pel futur reglament per si consideren adient manifestar el seu parer sobre els aspectes següents:

1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
- Determinar la finalitat, els objectius, les persones destinatàries, les activitats i metodologia, els recursos necessaris, l’organització i funcionament i els drets i obligacions dels usuaris del futur Servei d’Inclusió Social per a persones sense llar de Menorca que té com a objectiu de completar i consolidar l’itinerari d'atenció que doni resposta en cadascun dels moments en què es pugui trobar una persona o família en situació d'exclusió residencial fins a normalitzar la seva situació.

2. Necessitat i oportunitat de l’aprovació del Reglament
- Donar compliment a l'article 10 de la llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears, sobre les competències dels Consells Insulars en matèria d’habitatge, estableix en el seu punt 1 que d’acord amb les seves competències en matèria social, poden actuar en matèria d’exclusió residencial i vulnerabilitat habitacional.

- Reglamentar les actuacions que permetin dur a terme aquelles polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social, que, d'acord amb la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, s'han de dirigir a atendre de forma prioritària a les persones que estiguin en una necessitat social com la relacionada amb la manca d'habitatge i/o l'allotjament que, juntament amb l'alimentació i el vestit, es consideren necessitats bàsiques d'atenció prioritària objecte de cobertura mitjançant unes prestacions bàsiques garantides (art. 25).

- Permetre donar compliment al Pla d´Atenció Integral a Persones Sense Llar i en Risc d’Exclusió Residencial 2017-2021, aprovat pel Consell Executiu el dia 30 de gener de 2017, a partir del diagnòstic realitzat i del recull dels recursos actuals existents a Menorca en aquest àmbit que, tenint en compte els objectius que pretén assolir aquest Pla, apunta la necessitat d'ampliar alguns dels recursos existents i de crear-ne de nous, posant de manifest, en relació amb les persones/famílies en situació de carrer i sense llar, tant la inexistència a Menorca de recursos necessaris com la insuficiència d’altres que estan en funcionament, assenyalant en concret la inexistència del recursos tals com: la Unitat d’Emergència Social, el Centre de Baixa Exigència (CBE) i els pisos housing first

3. Objectius de la norma
- Facilitar el coneixement dels drets i les obligacions que tindran les persones ateses en el futur Servei d’Inclusió Social que té com objectiu la cobertura de les necessitats bàsiques per tal de que les persones sense llar tengui les condicions mínimes necessàries per emprendre voluntàriament un procés de reinserció social posant en funcionament un servei integral consistent en una xarxa estructurada que inclou: la primera assistència a persones en situació d’exclusió social sense llar que romanen al carrer o a infrahabitatges, la possibilitat d’estada temporal a un centre de baixa exigència i la opció a un primer habitatge.

4. Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries
S'han descartat alternatives no regulatòries atès que, segons l’article 152.1 de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears, les entitats locals han d’acordar de manera expressa la creació del servei públic local i han d’aprovar el reglament pel qual es reguli abans de començar a prestar-lo.


Podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la consulta, i de forma telemàtica emplenant el formulari següent.

Aquest procés participatiu de consulta prèvia està obert fins al dia 17 d'agost de 2018.


Formulari
 
AportacionsConfirmació
   
Aportacions
DNI:
Nom i llinatges:
Municipi:
Email:
Descripció de les propostes/aportacions:
Document adjunt:  

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca