Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del Reglament de funcionament del Consell d'Illa de Menorca (Tancada)

     Data de publicació: 23/02/2017   |   Termini per realitzar les aportacions: 09/03/2017

Consulta pública prèvia sobre la proposta d'elaboració del Reglament de funcionament del Consell d'Illa de Menorca (Tancada)

Data de publicació: 23/02/2017   |   Termini per realitzar les aportacions: 09/03/2017

Des de Presidència del Consell Insular de Menorca es considera necessari iniciar el procediment per elaborar el Reglament de funcionament del Consell d'Illa de Menorca.

D'acord amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, prèviament a l'elaboració d'un projecte de llei o de reglament, l'Administració competent ha de promoure un procés participatiu per tal de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

a) Problemes que es pretén solucionar amb aquesta iniciativa

És voluntat del Consell Insular de Menorca facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. És per aquest motiu que hem previst la constitució d'un fòrum global de participació ciutadana, el Consell d'Illa, com a lloc de trobada de totes les entitats de Menorca inscrites en el corresponent registre, que esdevengui l'òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten el conjunt de l'illa.

El projecte de reglament que es pretén elaborar determinarà la composició, la forma d'elecció i renovació dels seus membres vocals, funcions i el règim de funcionament d'aquest òrgan col·legiat de caràcter deliberant i consultiu.

b) Necessitat i oportunitat de l'aprovació

El Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca, aprovat pel Ple en sessió ordinària de 16 de desembre de 2002, preveu diferents fórmules de participació ciutadana, entre les quals s’inclou la creació d'òrgans col·legiats de caràcter consultiu adreçats a facilitar i integrar la participació dels ciutadans i les ciutadanes en els diferents àmbits de l’acció pública de l’administració insular, corresponent al Ple del Consell Insular determinar la composició, el règim de funcionament i les atribucions d’aquests òrgans.

En aquest sentit, el Reglament de participació ciutadana del Consell Insular de Menorca preveu, entre altres mecanismes de participació, els consells sectorials, els quals, però, com es defineixen en l'esmentat reglament “...estan destinats a facilitar i integrar la participació dels ciutadans en relació amb un sector o sectors materials específics dels diferents que comprèn l’acció del CIM”.

Sense perjudici de l'existència d'aquests consells sectorials, la darrera reforma del Reglament de participació ciutadana també ha previst que es constitueixi un fòrum de caràcter més global, el Consell d'Illa, com a un lloc de trobada de totes les entitats de Menorca inscrites en el corresponent registre, i que esdevengui l’òrgan més ampli de participació i deliberació de les problemàtiques que afecten el conjunt de l’illa.

Els articles 55 i següents del Reglament de participació ciutadana preveuen que determinats aspectes relacionats amb la composició, el funcionament i les tasques a desenvolupar s'hagin de determinar reglamentàriament.

c) Objectius de la norma

L’objectiu d’aquest òrgan de participació ha de ser el de debatre i valorar les grans línies estratègiques i els afers principals, un òrgan de consulta i participació que ha d’assistir el Consell Insular i ha d’implicar de la millor manera possible el conjunt d’agents institucionals de Menorca en l’activitat de la institució insular per tal de potenciar la màxima participació en la definició i el seguiment del futur de la nostra comunitat insular.

d) Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

S'han descartat alternatives no regulatòries perquè no donarien compliment al manament que recullen els articles 55 i següents del Reglament de participació ciutadana, els quals foren introduïts mitjançant l'acord del Ple del Consell Insular de Menorca adoptat en la sessió de caràcter ordinari de 18 d'abril de 2016.

Així mateix, la creació i regulació d'òrgans complementaris amb funcions d'assessorament i informe forma part de la potestat d'autoorganització dels consells insulars i ha d'adoptar la forma de reglament aprovat per Ple.


Formulari
 
Enquesta
   
Enquesta
1- Pensau que és important que els poders públics facilitin la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social?

2- Si heu contestat SÍ a la pregunta anterior, considerau adient que es pogués constituir un fòrum de caràcter global, un Consell d'Illa, com a lloc de trobada de totes les entitats, per debatre i valorar les grans línies estratègiques de l'illa de Menorca?

3- Quines d'aquestes possibles funcions del Consell d'Illa considerau més importants?

(Marcau-ne fins a 3.)
Assessorar el Consell Insular de Menorca en la definició de les grans línies de la política i la gestió insulars, així com generar consens ciutadà en temes d'interès general.
Conèixer i debatre els projectes estratègics de Menorca.
Conèixer els criteris del pressupost insular i fer el seguiment dels principals programes d'actuació insular.
Promoure accions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de l'illa.
Emetre informe sobre les consultes ciutadanes que es vulguin fer en aplicació del què preveu el Títol IV del Reglament de participació ciutadana.
Debatre i, en el seu cas, emetre informe o dictamen, sobre altres temes vinculats al seu objecte a petició de la Presidència, del Ple del Consell Insular o de les entitats representades.

4- Quins temes concrets li agradarien que es tractassin al Consell d'Illa?

5- Qui creu que hauria de formar part del Consell d'Illa?

(Es poden marcar tots.)
Representants polítics
Representants d'entitats ciutadanes
Representant de les associacions empresarials
Representant de les organitzacions sindicals

6- Quantes vegades a l'any s'hauria de convocar el Consell d'Illa?7- Veu bé que les reunions del Consell d'Illa siguin obertes al públic?

8- Si ha constestat Sí, hi participaria?

Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca