Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:
Transparència economicofinancera 

Informació comptable i pressupostària

- Al·legacions formulades als pressuposts en el període d'informació pública i les contestacions i resolucions corresponents. (indicador núm.37 INDIP) 
- Informes periòdics de l'execució dels pressupostos.    (indicador núm.38 INDIP)

- Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i per la Comissió de Govern.    (indicador núm.39 INDIP)

- Destinació del superàvit del Consell Insular quan aquest es produeix; en el cas d'incórrer en dèficit es publica el pla econòmic-financer amb detall de les mesures de correcció.    (indicador núm.40 INDIP)

*Superàvit (o dèficit) per habitant (resultat pressupostari ajustat / nre. habitants).
- Estudis sobre costos/rendiments dels serveis públics prestats, diferenciant entre els serveis obligatoris i no obligatoris.
(indicador núm.41 INDIP)

- Compliment amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària (dèficit zero i dèficit excepcional segons indicadors), la regla de despeses i el límit de deute tant en la formulació del pressupost inicial com en la liquidació del pressupost. (indicador núm.42 INDIP)
Informació econòmica i pressupostària

- Pressuposts consolidats del Consell Insular, amb descripció de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i despeses i informació actualitzada sobre el seu estat d'execució.      (indicador núm.78 INDIP)

- Comptes anuals / Compte General del Consell Insular, amb informació separada del propi Consell Insular i de les seves entitats depenents.    (indicador núm.79 INDIP)

- Informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), del Consell Insular, de les entitats dependents i d'aquelles en què participa.    (indicador núm.80 INDIP) 


Transparència en els ingressos i despeses

- Indicadors d'eficiència i eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part del Consell Insular [en funció del que indiquen el Text refós de la Llei d'hisendes locals (art. 211) i la Llei general pressupostària]. (indicador núm.43 INDIP)

- Informació mensual remesa al MINHAP en compliment de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, sobre les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat.    (indicador núm.44 INDIP)

- Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals).    (indicador núm.45 INDIP) 
- Ingressos (a) i despeses (b) fiscals per habitant.    (indicador núm.46 INDIP)

a) Ingressos fiscals per habitant  (ingressos tributaris no cedits / nre. habitants).
b) Despesa fiscal per habitant (obligacions reconegudes netes / nre. habitants).


Transparència en els deutes del Consell Insular

- Import del deute públic total del Consell Insular i la seva evolució temporal.    (indicador núm.47 INDIP) 

- Informes de morositat trimestrals aprovats pel Ple del Consell Insular.    (indicador núm.48 INDIP)

 - Endeutament per habitant (passiu exigible (financer) / nre. habitants).    (indicador núm.49.a INDIP)


- Endeutament relatiu (deute del Consell Insular / ingressos corrents del pressupost).    (indicador núm.49.b INDIP)


- Informació sobre el període  mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.
(indicador núm.50 INDIP)

  
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca