Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:
Transparència en les contractacions de serveis


Procediment de contractació de serveis

- Composició i convocatòries de les meses de contractació.    (indicador núm.51 INDIP)

- Actes de les meses de contractació íntegres.    (indicador núm. 52 INDIP)Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes

- Llista i quantia de les operacions amb els proveïdors del Consell Insular.     (indicador núm. 53 INDIP)

- Historial accessible amb llistat i quantia de tots els contractes del  Consell i els seus adjudicataris.    (indicador núm. 54 INDIP)

- Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals, si escau, s'hagin publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.  (indicador núm.69 INDIP)

- Modificacions dels contractes formalitzats. (indicador núm.70 INDIP)  

- Contractes menors i despeses de publicitat.  (indicador núm.71 INDIP)

- Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contrates adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. (Infomes del Tribunal de Comptes de les I. Balears) 
(indicador núm.72 INDIP) 

Convenis i subvencions

- Convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes. (indicador núm.73 INDIP)

- Subvencions i ajuts públics concedits, indicant import, objectiu o finalitat, i beneficiaris. (Indicador núm.74 INDIP)
En procés

 

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca