Indicadors de transparència del Consell Insular de Menorca:
Informació sobre el Consell Insular de Menorca

Informació sobre els càrrecs electes i el personal del Consell Insular

- Dades biogràfiques i adscripció política del president i dels consellers i les conselleres.    (indicador núm.1 INDIP)

- Adreces electròniques del president i dels consellers i les conselleres, així com els seus perfils (o els del Consell Insular de Menorca) en xarxes socials.    (indicador núm.2 INDIP)

- Despeses de viatge originades pel president i pels consellers i les conselleres.    (indicador núm.3 INDIP)

- Agenda d'activitats i visites dels alts càrrecs i dels consellers i les conselleres.    (indicador núm.4 INDIP)

- Relació de llocs de treball (RPT) del Consell Insular, amb especificació anual de les dotacions cobertes i vacants dels empleats públics, així com de les retribucions bàsiques i complementàries de cada lloc de treball.    (indicador núm.5 INDIP)


- Règim de dedicació dels càrrecs electes i les seves retribucions (2013, 2014, 2015, 20162017 i 2018)
(indicadors núm.6 i 75 INDIP)

- Relació de càrrecs / llocs de confiança del Consell Insular i import de les seves retribucions.    (indicador núm.7 INDIP)

  - Noms i retribucions dels màxims responsables de les entitats dependents en les quals participa.    (indicador núm.76 INDIP)

- Declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes que preveu la Llei de bases de règim local.    (indicador núm.77 INDIP)
Informació sobre l'organització i el patrimoni del Consell Insular

- Organigrama del Consell que permet identificar els responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència     (indicador núm.68 INDIP)

- Relació dels Òrgans col·legiats de la Corporació i la seva composició, així com la remuneració i dietes per assistència.
(indicador núm.8 INDIP)

- Relació d'immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats o adscrits al Consell Insular.
(indicador núm.9 INDIP)


- Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits al Consell Insular.    (indicador núm.10 INDIP)

 
- Espai per als distints grups polítics representats al Consell,  per  publicar les seves activitats, les seves demandes i les seves recomanacions.    (indicador núm.11 INDIP)


- Política o la forma de gestió de documents electrònics i regles d'administració i conservació dels documents i arxius de la institució.
(indicador núm.12 INDIP)


- Regles i procediments existents per a l'eliminació de documents en el Consell Insular de Menorca.    (indicador núm.13 INDIP)


- Inventari de béns i drets del Consell Insular.    (indicador núm.14 INDIP)

- Relació de llocs de treball (RLT) o les plantilles de personal dels organismes autònoms, els ens dependents, els consorcis i les societats provincials.    (indicador núm.15 INDIP)
 

  • Institut Menorquí d'Estudis (IME)  
  • Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM)
  • Institut de la Joventut de Menorca (INJOVE)
  • Consorci Sociosanitari de Menorca
  • Consorci de Residus i Energia de Menorca 
  • Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en sòl rústic de l'illa de Menorca
  • Fundació Foment del Turisme de Menorca 


- Plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com els informes per a la determinació de les activitats, els mitjans i el temps previst per a la seva consecució.    (indicador núm.67 INDIP)
En procésInformació sobre l'estructura del Consell Insular i l'illa

- Reglaments orgànics del Consell Insular resta de normativa de desplegament de la seva capacitat d'autoorganització.
(indicador núm.16 INDIP) 

- Llista actualitzada i dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què participa el Consell Insular  (organismes autònoms, ens dependents, consorcis, societats provincials, etc.) així com enllaços als seus webs.    (indicador núm. 17 INDIP)

- Cens de demarcacions i entitats de l'illa (i la seva respectiva població).    (indicador núm.18 INDIP) 
Nota: A Menorca no existeixen ni mancomunitats ni altres entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM)

- Indicadors sobre dades i xifres de l'illa: piràmides de població, renda per càpita, índex de desocupació, % de superfície forestal, % de superfície d'explotació agrària i ramadera, xifres de turisme provincial, despesa mitjana per ciutadà, entre d'altres.
(indicador núm.19 INDIP)

- Informació mediambiental, educativa i sobre assistència social (atenció a la tercera edat: residències, centres de dia, visitadors, etc.) pertanyent a l'àmbit de l'illa.    (indicador núm.20 INDIP)
Nota: El Consell Insular no té competències en educació.
Informació sobre normes i institucions de l'illa

Es divulga informació dels òrgans de govern de Menorca:

- Ordres del dia de les sessions de Ple.    (indicador núm. 21 INDIP)

- Actes o acords íntegres del Ple.     (indicador núm. 22 INDIP)

- Actes o acords íntegres de les sessions de la Comissió de Govern i del Consell Executiu.    (indicador núm.23 INDIP)

- Ordenances i Reglaments propis.    (indicador núm.24 INDIP)

- Codi de bon govern del Consell Insular de Menorca.    (indicador núm.25 INDIP) 

- Pla normatiu del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2018 (segon semestre) - 2019 (primer semestre)
 

 


 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca