Preguntes freqüents

Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són un procés democràtic en què la ciutadania decideix a què es destina una part del pressupost municipal o insular.


Quina és la quantia que destina el Consell Insular de Menorca als pressupostos participatius?

La quantitat que el Consell Insular de Menorca destina als pressupostos participatius del 2018 és d'1.000.000 d’euros, els quals es distribueixen de la següent manera:
 

 • Projectes d’àmbit insular: 500.000 euros

Cada proposta d’àmbit insular no pot superar els 250.000 euros.
 

 • Projectes d’àmbit municipal: 500.000 euros
Cada proposta d'àmbit municipal no pot superar la quantitat assignada al municipi corresponent.Quina quantitat dels projectes d’àmbit municipal es destina a cada municipi?

La distribució de la quantia dels projectes d’àmbit municipal és la següent:
 

 Municipi  Quantitat (euros)
Ciutadella 120.000
Ferreries   35.000
Es Mercadal   45.000
Es Migjorn Gran   30.000
Alaior   55.000
Es Castell   45.000
Sant Lluis   50.000
Maó 120.000
TOTAL 500.000Com es gestiona el romanent?

En el cas que les propostes d’àmbit municipal triades no impliquin la despesa del total del pressupost de 500.000 euros, el romanent es destinarà a altres propostes escollides d’àmbit insular.

En el cas que les propostes escollides d’àmbit insular no impliquin la despesa del total del pressupost de 500.000 euros, el romanent es destinarà a altres actuacions de la partida d’inversions de caràcter insular del CIM per al 2018.


Quin és el calendari dels pressupostos participatius 2018?

Les fases del procés són les següents:

Fase 1: Presentació de propostes per part de la ciutadania a títol individual o col·lectiu. Aquesta fase anirà acompanyada d’unes sessions informatives a cada municipi per tal d’explicar tot el procés a la ciutadania. Del 5 de febrer al 18 de març. 
Fase 2: Validació de les propostes. Les propostes presentades seran validades des del punt de vista tècnic. Del 19 de març al 30 d’abril.
Fase 3: Votació ciutadana. Es duran a votació totes les propostes validades.  De l'1 de maig al 15 de maig
Fase 4: Execució de les propostes més votades. 2018-2019


Qui pot participar en l’elaboració i presentació de les propostes?

Poden participar en l’elaboració i presentació de les propostes:
 

 • Totes les persones majors de 16 anys
 • Les entitats sense ànim de lucre que vulguin presentar alguna proposta ho poden fer a través d’un representant. Les entitats han d’estar registrades en el Registre d’associacions del Govern de les Illes Balears amb àmbit d’actuació i domicili social a Menorca.En què consisteix la fase de presentació dels projectes?

La fase de presentació de propostes és el període de recollida de les propostes presentades per la ciutadania per tal que puguin ser avaluades tècnicament.

Per a la presentació d’una proposta heu d’emplenar la fitxa que trobareu en el tríptic informatiu o a les oficines del SAC de Mao i Ciutadella i als ajuntaments de cada municipi.

La fitxa també es pot descarregar a través de l'enllaç següent. http://www.cime.es/documents/documents/2466docpub.pdf

Un cop emplenada la fitxa es pot presentar presencialment a les oficines del SAC i als ajuntaments.

La presentació de la proposta també es pot fer telemàticament a través de la Carpeta Ciutadana o emplenant el formulari en línia que trobareu a l'enllaç següent. http://transparencia.cime.es/sol/formsol.aspx?TIPO=PREPA&cabecera=PREPA Què es pot proposar?

Es poden proposar projectes que siguin de competència del CIM en matèria d’inversions. Per inversions públiques s’entén allò que el CIM pot construir o adquirir i és perdurable en el temps.

Les propostes han de:
 

 • Ser un projecte municipal o d’illa
 • Ser competència del CIM
 • Donar resposta a una necessitat col·lectiva
 • Ser viables tècnicament i econòmicament
 • No contradir els plans aprovats
 • Respectar el marc jurídic i legal existent
 • Ser considerades una inversió i tenir principi i final (que el projecte en si tengui entitat suficient)
 • No poden incloure subvencions a entitats, ni finançament de projectes del CIM ja existents


El projecte ha de ser descrit amb les pròpies paraules del ciutadà o entitat que realitza la proposta, no es necessària una descripció tècnica complexa. Ara bé, com més detallada i especifica sigui la proposta, més fàcil serà la seva avaluació i que altra gent decideixi donar-hi suport.


 

 

Quines són les competències del Consell?
 


A continuació s’exposa un llistat amb les principals àrees on el CIM té competències:
 

 • Ordenació del territori.
 • Promoció de la Reserva de la Biosfera i accions encaminades a la sostenibilitat.
 • Pla de xoc contra l’exclusió social i polítiques d’habitatge.
 • Servei insular de cooperació i assistència als municipis.
 • Suport i coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics.
 • Suport a la xarxa d’equips municipals d’intervenció familiar.
 • Atenció a les drogodependències.
 • Centre de dia per persones amb discapacitat psíquica.
 • Residències i centres de dia per persones amb discapacitat.
 • Residències i centres de dia i altres serveis assistencials per a la gent gran.
 • Promoció i atenció a la gent gran dependent i envelliment actiu.
 • Xarxa d’atenció a l’immigrant i al nouvingut.
 • Patrimoni històric.
 • Creació i promoció cultural.
 • Gestió Biblioteca pública de Maó.
 • Gestió Arxiu històric de Maó.
 • Patrimoni documental i biblioteques.
 • Gestió Museu de Menorca.
 • Actuacions a Llatzeret.
 • Política lingüística.
 • Política de gènere i igualtat.
 • Esports.
 • Activitats classificades.
 • Ordenació i promoció turística.
 • Informació turística.
 • Transports.
 • Carreteres.
 • Inspecció tècnica de vehicles.
 • Agricultura, ramaderia i pesca.
 • Artesania.
 • Gestió i aprofitament de recursos cinegètics.
 • Promoció i qualitat dels productes agroalimentaris.
 • Joventut.
 • Prevenció d’incendis i salvament.


Què es considera com inversió?


Per inversió pública s'entén allò que el CIM pot construir o adquirir i és perdurable en el temps.
Es considera inversió:
 • Creació de noves infraestructures
 • Reposició o millora d'infraestructures
 • Construcció i reforma d'edificis*
 • Millora de camins i carreteres
 • Millora i reforma de patrimoni històric i cultural, BIC (béns d'interès cultural)
 • Adquisició o reposició d'elements de transport
 • Aplicacions informàtiques, propietat intel·lectual
 • Adquisició d'equipament, mobiliari i material

* Relació de centres del Consell:
   - seu CIM Maó (plaça Biosfera)
   - seu CIM Ciutadella (plaça Catedral) 
   - antiga seu del CIM a Maó, camí des Castell (actualment hi ha l'IME, la Fundació Foment Turisme de Menorca i l'Arxiu d'Imatge i So)
   - edifici Sa Roqueta a Ciutadella
   - Ca Savi a Ciutadella
   - centre polivalent Sa Platja Gran a Ciutadella (serveis: atenció a persones amb discapacitat, atenció a persones amb discapacitat psiquiàtrica, centre assessor de la dona, atenció a la persona nouvinguda, coordinació drogodependències, servei a la infància, adolescència i família)
   - centre de dia de Calàbria a Maó (servei d'atenció a persones amb discapacitat psiquiàtrica)
   - centres Trepucó I i II a Maó (servei d'atenció a persones amb discapacitat)  
   - centre ocupacional de Bintaufa a Maó  
   - Casa de la Infància a Maó
   - Casal de la Gent Gran a Maó (camí des Castell)
   - Residència de dia per a la Gent Gran a Maó
   - Centre sociosanitari Santa Rita a Ciutadella (serveis per a persones grans)
   - Centre de capacitació agrària de Sa Granja a Maó
   - parc de bombers de Maó
   - parc de bombers de Ciutadella
   - Llatzeret
   - casa de colònies de Santa Eularieta
   - campament de Biniparratx
   - refugi Torre de Son Ganxo
   - casa de colònies Es Torretó
   - lloc de Santa Àgueda
   - jaciment arqueològic de Montefí
   - torre de defensa de Fornells
   - Fort Marlborough


Exemples d'inversions
 
 • Millores i inversions en el camí de cavalls 
 • Millores i inversions en carreteres (no trams urbans), inclòs enllumenat i senyalització
 • Carrils bici interurbans (no trams municipals)
 • Inversions en conservació, millora de l'accessibilitat i les condicions de visita de monuments i jaciments aqueològics
 • Inversions i equipament a Llatzeret (d'acord amb el Pla d'usos vigent)
 • Inversions, millores i adquisicions d'equipament en edificis/centres del Consell
 • Inversions per promoure la Reserva de Biosfera i fomentar la sostenibilitat
 • Adquisicions d'equipament i vehicles del servei de prevenció i extinció d'incendis
 • Instal·lacions fotovoltaiques en edificis/centres del Consell (actualment, els edificis del Consell que no tenen instal·lacions d'aquest tipus són: parc de bombers de Ciutadella, Sa Roqueta, Sa Granja, Santa Eularieta, Trepucó, Bintaufa, Sa Vinyeta)
 • Inversions en adquisició d'equipament per residències i centres assistencials propis (Santa Rita, Trepucó,...)
 • Inversions per reduir la contaminació lumínica
 • Inversions, millores i adquisició d'equipament en estacions d'autobusos (accessibilitat, mobiliari, panells informatius,...)
 • Inversions en tractament de residus
 • ...


En què es diferència un projecte insular d’un projecte municipal?


Els projectes d’àmbit insular són projectes que estan ubicats a més d’un municipi. Per exemple: un carril bici d’un municipi a un altre.

Els projectes d’àmbit municipal han d’estar ubicats a un municipi concret. Per exemple: millora d’un camí específic, com el camí de Binigaus ubicat al municipi des Migjorn Gran.

Una proposta inicialment catalogada com a insular o municipal pot ser recategoritzada pels tècnics del CIM durant la fase d’avaluació si es considera que no compleix els requisits.


A quins municipis puc presentar propostes?

Qualsevol ciutadà pot presentar propostes d’àmbit insular i municipal. Qualsevol persona pot presentar propostes municipals per a qualsevol municipi, independentment del municipi on estigui empadronat.


Quan es considera un projecte inviable?

Això pot ocorrer quan la proposta presentada no tingui emplenades totes les parts del formulari o no compleixi tots els requisits establerts.

No són vàlides les propostes que:

 • incompleixin els criteris de les bases reguladores
 • no siguin projectes d'inversió
 • no siguin competència del CIM
 • impliquin altres administracions per poder-les executar
 • incloguin contingut o propaganda de caràcter racista, sexista, xenòfob, d'apologia del terrorisme, el feixisme o que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones o els animals
 • plantegin accions d'exclusió social
 • proposin accions no sostenibles o que comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions futures

Els tècnics del CIM, durant la fase d’avaluació, seran els qui determinaran si un projecte és tècnicament viable i factible i si compleix tots els requisits.

En el cas que hi hagi dos projectes guanyadors que es contradiguin entre si (és a dir, que les actuacions proposades siguin incompatibles), es donarà prioritat al més votat dels dos.


Hi poden participar associacions, empreses i altres tipus d’entitats?

Les propostes es presenten a títol individual, per tant qualsevol persona que pertanyi a qualsevol entitat o organització pot presentar una proposta, però fa la proposta a títol individual.
Només en el cas de les entitats sense ànim de lucre que mitjançant la documentació corresponent demostrin que tenen el domicili social a l’illa de Menorca es pot associar la proposta a l’entitat corresponent.


Quina és la documentació que han de presentar les entitats sense ànim de lucre que vulguin presentar propostes?

Les entitats sense ànim de lucre que vulguin presentar propostes han de presentar la documentació següent:

 • Document que acrediti una persona com a representant de l'associació, NIF de l'entitat, númere de registre i el domicili social.
 • Per tal de justificar que el domicili social de l'entitat és a Menorca, cal presentar una declaració responsable signada per la persona que en sigui representant.


Què passa si hi ha projectes repetits o similars?

En cas de detectar propostes similars o iguals, la Comissió de Pressupostos Participatius pot recomanar a les persones o entitats que les hagin plantejades que elaborin una nova proposta conjunta.


En què consisteix la fase d’avaluació dels projectes?

En la fase d’avaluació dels projectes, els tècnics del Consell Insular avaluen que totes les propostes presentades per la ciutadania compleixin els requisits tècnics i siguin viables econòmicament. En concret, en la fase d’avaluació es confirma que els projectes presentats siguin vàlids, viables i legals, que siguin competència del Consell Insular de Menorca i que corresponguin a l’àmbit de les inversions.

Els projectes que no compleixin els requisits de les bases reguladores, que excedeixin el pressupost previst, no entrin dins les competències del CIM o siguin contraris a la normativa o inviables tècnicament seran exclosos de la resta del procés.

Al final de la fase d’avaluació es publicaran tots els projectes, tan els aprovats com els exclosos, amb la valoració corresponent.


Qui pot votar i en què consisteix la fase de votació?

Poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a l’illa de Menorca. La votació es oberta a tothom que compleixi els requisits i no és necessari haver participat en les altres fases del procés.
Cada persona ha de votar 3 projectes d’àmbit insular i 3 projectes d’àmbit municipal perquè el seu vot sigui considerat vàlid.
La votació es podrà realitzar mitjançant un formulari, disponible en paper o en format digital, que contindrà la informació següent:
 

 • Nom i llinatges de la persona
 • DNI/NIE/passaport
 • Adreça de correu electrònic i/o telèfon
 • Data de naixement
 • Relació de les propostes votades. S’han de votar 6 projectes (3 d'àmbit insular i 3 d'àmbit municipal)


La votació es pot fer:

Telemàticament: pàgina web de Participació Ciutadana del CIM, www.transparencia.cime.es/pressupostosparticipatius 
Presencialment: Consell Insular (SAC de Maó i Ciutadella) i als ajuntaments de cada municipi


Com s’assegura que cada persona voti només un cop?

Tant si es vota presencialment com telemàticament, el vot es registra i es processat per la pàgina web creada per als Pressupostos Participatius, que verifica que la persona que emet el vot està empadronada a Menorca i que només ha votat una vegada.


Es poden votar propostes d’altres municipis?

Cada persona que voti en la present edició dels pressupostos participatius ha de votar 3 propostes d’àmbit insular i 3 propostes d’àmbit municipal, independentment de la ubicació de les propostes i el lloc d’empadronament de la persona.


Què passa quan finalitza el període de votacions?

Un cop finalitzat el període establert per a les votacions, s’exposaran tots els projectes ordenats per nombre de vots, tant els projectes d’àmbit insular com els de cada un dels municipis. En cada llista es podran veure les propostes més votades i el cost.

El procés pel qual un projecte és adjudicat com a guanyador és el següent:
Un cop tots els projectes s'han ordenat per nombre de vots, per a l’illa i per a cada municipi, de cada llista se selecciona com a guanyadora la proposta més votada. Si no s’ha exhaurit tot el pressupost destinat a la llista, se selecciona també com a guanyadora la següent proposta més votada que encaixi dins el romanent disponible, i així consecutivament fins que  s'exhaureixi el pressupost. Acabada la selecció final, es publicarà una llista amb els projectes seleccionats.

La comissió dels pressupostos participatius i el Consell Insular de Menorca són els encarregats de coordinar i vetllar per l’execució de les propostes.


A qui em puc dirigir en cas de dubte o problema?

Es posa a disposició de la ciutadania l'adreça de pparticipatius2018@cime.es per tal de resoldre els possibles dubtes o incidències que puguin sorgir durant tot el procés.
A part, des del mateix web, es facilita un formulari de contacte amb els tècnics dels pressupostos participatius.


Si no es disposa d’accés a Internet, com es pot presentar una proposta o participar en la votació dels projectes?

Les persones que tenguin dificultats tant amb l’accés com en l’ús de les noves tecnologies poden realitzar els tràmits de presentació de propostes i de votació de les propostes a les oficines del SAC de Mao i Ciutadella i als ajuntaments de cada municipi.


Què és la Comissió de Pressupostos Participatius?

La Comissió de Pressupostos Participatius és l’òrgan responsable del procés de pressupostos participatius. Està formada per personal tècnic, representants polítics i membres de la ciutadania:
 

 • La Conselleria de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge
 • La Direcció Insular de Serveis Generals i Participació
 • Personal tècnic de Participació i personal tècnic de les àrees del CIM relacionades amb les temàtiques de les propostes
 • Ciutadania. Durant les sessions informatives a cada municipi, a les quals es convidarà tota la ciutadania i entitats sense ànim de lucre i del tercer sector, es triaran els representants per formar part d’aquesta comissió. Qualsevol ciutadà assistent a les sessions pot oferir-se com a representant. Els tècnics de Participació triaran de manera aleatòria un màxim de tres representants del total de proposats.


Funcions
:
 

 • Realitzar el seguiment del projecte de pressupostos participatius i vetllar pel seu bon desenvolupament.
 • Informar del procés de pressupostos participatius i difondre'l.
 • Recollir les propostes realitzades per la ciutadania.
 • Publicar les propostes admeses i la relació de propostes no admeses, d’acord amb els requisits d’admissió fixats al punt 3.1 d’aquestes bases reguladores.
 • Realitzar el seguiment i avaluació del procediment, i proposar els canvis que es considerin necessaris.
 • Avaluar les propostes realitzades i elaborar els informes corresponents.
   


 

 
Portals de transparència dels ajuntaments de Menorca:
 
Transparència i participació ciutadana de Menorca